Obsługa prawna:

  • Zakładanie i rejestracja spółek, w tym sporządzanie umów spółek dostosowanych do indywidualnych potrzeb;
  • Doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej działalności gospodarczej;
  • Zgłaszanie zmian do Krajowego Rejestru Sądowego i innych właściwych rejestrów;
  • Obsługa prawna spółek w zakresie prawa handlowego, w tym obsługa zgromadzeń zarządów i rad nadzorczych;
  • Opracowywanie analiz i opinii prawnych z zakresu zasad podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, statutów, regulaminów, uchwał i innych dokumentów korporacyjnych;
  • Doradztwo dotyczące odpowiedzialności członków organów spółki; 
  • Sporządzanie projektów umów handlowych;
  • Łączenie, przekształcenie i likwidacja spółek;
  • Analiza sytuacji prawnej spółek handlowych;
  • Zaskarżenie uchwał wspólników, podjętych niezgodnie z postanowieniami umowy spółki lub przepisami ustawy.