Obsługa prawna:

  • Zakładanie i rejestracja spółek, w tym sporządzanie umów spółek dostosowanych do indywidualnych potrzeb
  • Doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej działalności gospodarczej
  • Zgłaszanie zmian do Krajowego Rejestru Sądowego i innych właściwych rejestrów
  • Obsługa prawna spółek w zakresie prawa handlowego, w tym obsługa zgromadzeń zarządów i rad nadzorczych
  • Opracowywanie analiz i opinii prawnych z zakresu zasad podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, statutów, regulaminów, uchwał i innych dokumentów korporacyjnych
  • Doradztwo dotyczące odpowiedzialności członków organów spółki
  • Sporządzanie projektów umów handlowych
  • Łączenie, przekształcenie i likwidacja spółek
  • Analiza sytuacji prawnej spółek handlowych
  • Zaskarżenie uchwał wspólników, podjętych niezgodnie z postanowieniami umowy spółki lub przepisami ustawy